ÇOMÜ Proje Ekibinin Disiplinler Arası Erasmus Plus Projesi Başarısı

University of Latvia tarafından sunulan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin katkılarıyla hazırlanan 2023-1-LV01-KA220-HED-24A4A39F numaralı Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Yükseköğretim Projesi, Letonya Ulusal Ajansı tarafından 97 puanla kabul edilerek 250000 Avro ile desteklenmesi uygun görülmüştür. Projenin başlığı ‘Harmanlanmış Öğrenmede Robotik Uygulamalarla Kaygısız Matematik Eğitimi/ Anxiety Free Mathematics Education with Robotic Applications in Blended Learning’ şeklinde oluşturulmuştur. Proje ortakları; University of Latvia, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego W Warszawie, South-West University ve  Baltic Educational Technoloji Institute’dür. Projenin COMU yürütücülüğünü Prof. Dr. Hasan Arslan yapmaktadır. Projede araştırmacı olarak Prof. Dr. Muzaffer Özdemir, UZEM Md. Yrd. Kadir Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Kaan Demir, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Abalı Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Berrin Gültay bulunmaktadır.

Bu projenin ilk hedef, ileri teknolojiye sahip bir müfredat sunmaktır. İlköğretim okullarında öğrenme ve öğretmede robotik uygulamaların kullanılmasına katkı sağlayacak bir öğretim modülü oluşturmaktır.  İkinci hedef, hem öğretmenlerin hem de potansiyel öğretmenlerin olacağı sanal bir platformun oluşturulmasıyla sonuçlanacak robotik uygulamaların işe koşulacağı bir eğitim öğretim ortamının oluşturulmasıdır. Üçüncü hedef ise, geleceğin öğretmenlerine bilgi ve becerilerini etkili ve verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak bir kılavuz kitap hazırlamaktır.

Proje öğretmen eğitiminde etkili ve yenilikçi materyaller geliştirerek, öğretmen adaylarını dijital eğitime ve geleceğin eğitim sistemlerine hazırlamayı hedeflemektedir. Projesinin süresi 26 aydır.