Vizyon & Misyon

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Misyonu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin misyonu; eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış; katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; fakülte-toplum işbirliğini sağlamada öncü; insan onurunu ve değerini yücelten; evrensel değerlere saygılı ve toplam kalite yönetimini benimsemiş bir fakülte olmaktır.
Bununla birlikte öğrencilerine; bilgi toplumunun pozitif katılımcıları olmaları için gereken bilgi, beceri, yetkinlik ve ahlâkî değerleri en üst düzeyde kazandıran ve çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmakla tanınan model bir fakülte olma amacındadır. Öğrencilerinin bireysel yeteneklerini geliştirmek, bilgilerini sosyal yaşama aktarmayı öğretmek için çağdaş metotları ve teknolojiyi kullanabilen, eleştirel düşünen, ömür boyu öğrenmeyi ilke edinen, ulusal ve uluslararası platformlara katılımcı, toplumun gelişmesine katkıda bulunarak yaratıcı düşünebilen, Atatürk İlkelerine ve İnkılâplarına bağlı ve ona sahip çıkan öğretmenler yetiştirmektir.
Bu bağlamda;

  • Destekleyici bir eğitim ortamında, öğretim elemanı, öğrenci, öğretmen ve eğitim uzmanlarının gereksinim duyduğu hizmet ve olanakları sunan,
  • Demokratik toplumun ideallerini taşıyan program ve uygulamaları gerçekleştiren,
  • Her düzeyde eğitim sistemlerini öğretimsel teknoloji, öğrenci destek hizmetleri ve eğitim teknolojisini kullanarak hayata geçiren bir fakülte yaratmaktır.

Hedefler;

  • Entellektüel birikime sahip ve etik açıdan donanımlı, insan onurunu ve değerini her şeyin üstünde tutan, mesleki becerilere sahip ve topluma katkıda bulunan başarılı öğretmenler yetiştirmek,
  • Yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerle işbirliği yaparak, özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle ortak projelerin geliştirilmesi, "değişim" programlarıyla öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini sağlamak,
  • Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası dergilerde nitelikli yayınlar yapmasını teşvik etmek,
  • Üniversitenin diğer fakülteleriyle ve tüm diğer kurumlarla işbirliği yaparak eğitim hizmet ve olanaklarının geliştirilmesini sağlamak,
  • "Dünya Kenti Çanakkale" vizyonuna katkı sağlayacak nitelikte uluslararası akademik çevreden katılımların arttığı sempozyum, kongre, araştırma vb. akademik etkinlik ve organizasyonlarıyla,
  • İş dünyası, kamu, sivil toplum kuruluşlarına bilim tarihi, felsefesi ve metodolojisiyle donatılmış araştırmacı, insan kaynağı ve yönetici, üniversitelere akademik kadro yetiştirmeye odaklanmış lisansüstü programlarıyla,
  • Her öğrenciyi aktif üyesi yapan, sosyal öğrenme ve kendi kendine öğrenmeyi kurumsal öğrenmeye eklemleyen, kurumsal sorunlara çözüm üreten, sosyal zaman sağlayan, uluslararası öğrenci değişimine katkı sağlayan öğrenci topluluklarıyla

ULUSLARARASI AKADEMİK TOPLULUKLAR İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİLEŞİM SAĞLAYAN BİR DÜNYA FAKÜLTESİ OLMAK.

Vizyonu;

Ekip çalışmaları ve katılımcılığı en yüksek düzeyde sağlayarak, ulusal ve küresel etik değerlere sahip, yaratıcı, araştırmacı, toplumsal sorumluluk taşıyan, ülke gençliğine ve refahına katkı sağlayan, geleceğin nitelikli öğretmenlerini yetiştirmektir. Bununla birlikte araştırmaya dayalı eğitim-öğretim yöntemlerini uygulayarak; eğitim ve öğretimde uluslararası platformunda saygın bir yer edinen; topluma dönük akademik aktiviteler düzenleyerek etkili bir toplum-fakülte işbirliği oluşturmak ve "MENSUBU OLMAKTAN GURUR DUYULAN BİR FAKÜLTE" olmaktır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)