İdari Personel Görev Tanımları

Adı Soyadı

Kadro Unvanı

Dahili

İzinliyken Yerine Bakan Personel

Genel Görev Tanımı

Alt Birimi

Melda BAYKURT

Fakülte Sekreteri

3503

Güner BAŞARAN

Fakülte Sekreterliğine bağlı personel ile Fakültenin İdari İşlerinin Yürütülmesi

Fakülte Sekreterliği

Güner BAŞARAN

Şube Müdürü

3501

Müslim KAÇMAZ

-Destek hizmetleri birim personeli koordinasyonu -Fakülteye ait taşınmazların denetim ve bakımları -Asansörlerin işletilmesi, -Tütün Ürünleri tüketenlere yönelik para cezası verme yetkisi, -Sivil Savunma iş ve işlemleri

Destek Hizmetleri

Nesrin ÜNSAL

Daimi İşçi

3529

Serap ÖZCAN

-Dekanlığın tüm randevu, görüşme ve toplantılarının asiste edilmesi -Personel iletişim bilgilerin güncel tutulması -Birim kurumsal elektronik posta adresinin koordine edilmesi -Diğer resmi yazışmalar

Dekan Sekreterliği

Hatice TALAY

Bilg.İşletmeni

3694

Mehmet AKÇAY

-Öğrencilerin Fakülteye ilk kayıtlarından ilişiklerinin kesildiği zamana kadarki süreçte tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi (Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, İÖ Matematik Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği,) -Azami Sürelerin takibi -Af süreçleri -Kısmi zamanlı öğrenci puantajları -İlişik kesme işlemleri -YÖKSİS veri girişleri -Akreditasyon ve kalite güvence çalışmaları

Öğrenci İşleri

Mehmet AKÇAY

Ver.Haz.Kont.

3685

Hatice TALAY

-Öğrencilerin Fakülteye ilk kayıtlarından ilişiklerinin kesildiği zamana kadarki süreçte tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi (İngilizce Öğretmenliği, Japonca Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Müzik Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Bilg.ve Öğr. Tek. Öğretmenliği) -Ders muafiyet ve intibakları -Özel yetenek sınavları -Ders açma işlemleri -Diploma ve eki basımı -YÖKSİS veri girişleri -P.Formasyon kursiyer işlemleri

Sinem AVCI

Şef

3505

Nevil EKİNCİ

-Kurullara ait gündem içeriklerinin ön kontrolü ile davet yazılarının hazırlanması -Kurul karar tutanaklarının yazılması ve imza süreçlerinin takibi -Karar suretlerinin hazırlanarak gereği ve bilgi için ilgili yerlere yazışmalarının hazırlanması. -Kurul üyelerinin görev sürelerinin takibi -Amfi, salon, stant izinleri ve dekontların takibi -Akreditasyon ve Kalite Güvence çalışmaları -Diğer Resmi yazışmalar

Yazı İşleri

Nevil EKİNCİ

Bilg.İşletmeni

3518

Sinem AVCI

-Karar defterlerinin tutulması, tamamlanan yıla ait karar defterlerinin birim arşivine eksiksiz şekilde yeni yıl başlarken aktarılması -Diğer resmi yazışmalar

Fahrettin ÇETİN

Bilg.İşletmeni

3512

Ü.Serap ÖZCAN

-Evrak kayıt, kontrol ve dağıtımı süreçleri -Arşiv görevlisi -KAYSİS ve KEP birim sorumlusu -Sıfır Atık süreçlerinin takibi -Diğer resmi yazışmalar

Alp ARSLAN

Teknisyen

3508

Sinem AVCI

-BİMER, CİMER ve Disiplin süreçlerine ilişkin yazışmalar -Personel atama, görev uzatımı, ilişik kesme, görevlendirme, izinlenme iş ve işlemleri -Akademik personel ders telafi onayları -İdari görevlere ilişkin görev sürelerinin takibi, komisyon ve koordinatör listelerinin güncel tutulması -Akreditasyon ve kalite güvence çalışmaları -Sor salonu kullanım izinleri ve dekontların takibi -Pedagojik Formasyon birimi yazışmaları ile ödemeye esas alınan evrakların hazırlanması ve sorumlu onayına sunulması

Personel İşleri

İbrahim COŞKUN

Şef

3532

 

-SGK e-bildirge sistemi giriş/çıkış işlemleri -Maaş tahakkuk evraklarının hazırlanması -Geçici ve sürekli görev yollukları ödeme evrakları -Jüri ödeme evraklarının hazırlanması -İÖ ücretlerinin tahakkuk işlemleri -Öğretmenlik uygulama ücret ödeme evraklarının hazırlanması

Mali İşler

 

 

3525

 

-Ek ders ücret ödeme evraklarının hazırlanması -Döner Sermaye İşlemleri

Müslim KAÇMAZ

Tekniker

3522

İbrahim COŞKUN

-Birim satın alma evraklarının hazırlanması -Taşınır kayıt yetkilisi -Kiraya verilen taşınmazlara ilişkin ortak giderlerin takibi -Periyodik bakım ve kontrol takipleri -Depo envanter takibi -Döner Sermaye satın alma ve taşınır işlemleri

Vesile EFE Sema BİLGİN (BÖTE Güzel Sanatlar E.)

Teknisyen Bilgisayar İşletmeni

3510

Nevin ALPASLAN

-Bölüm/Ana bilim dalı evrak kayıt, yazışma, dağıtım, tebliğ ve duyuru süreçlerinin takibi -Bölüm/Ana bilim dalı kurul davet yazıları, katılım tutanağı ve karar tutanaklarının hazırlanması

Bölüm Sekreterliği

Nevin ALPASLAN (Mat.ve Fen Bil. Eğt)

Bilg.İşletmeni

3519

Vesile EFE

-Bölüm öğrenci iş ve işlemleri -Bölüm personel iş ve işlemleri

Aslı TOR (Yab. Diller Eğt.)

Bilg.İşletmeni

3523

İbrahim KURT

-Akreditasyon ve kalite güvence çalışmaları -Diğer resmi yazışmaların takibi

İbrahim KURT (Temel Eğt.)

Bilg.İşletmeni

3681

Aslı TOR

Tülay TOKSÖZ (Türkçe ve Sos.Bil.Eğt.)

Bilg.İşletmeni

3502

Ebru USLAN

 

Ebru USLAN (Eğitim Bilimleri)

Ver.Haz.Kont.

3504

Tülay TOKSÖZ

 

Ü. Serap ÖZCAN (Özel Eğitim) (*Arşiv Sorumlusu)

Bilg.İşletmeni

3515

Fahrettin ÇETİN

(*Arşiv Sorumlusu : Arşiv kayıtlarının tutulması ve ayıklama imha süreçlerinin takibi ve arşiv raporlarının hazırlanması)

Metin KISAOĞLU

İşçi

3509

Fahrettin ÇETİN

-Baskı Makinelerinin kullanımı ve günlük bakımı -Baskı odası sarf malzeme takibinin yapılması -Evrak Dağıtım -İlan Panolarının düzenlenmesi ve güncel tutulması

Destek Hizmetleri

Esra KAYA

Bilg.İşletmeni

3781

Metin KISAOĞLU

-Santral Hizmetlerinin yürütülmesi -ÇOMÜ Rehber bilgilerinin güncelliğinin periyodik olarak kontrolü ve takibi -Personel fihristinin güncel tutulması

Ayhan DEMİR

Bilg.İşletmeni

3531

-

-Hizmet araçlarının kullanımı ve bakım onarımlarının takibi

Ramazan AKÇALI

Hizmetli

6287

Önder KABUL

-Kalorifer Hizmetleri -Küçük Bakım onarım işleri

Önder KABUL

Hizmetli

6287

Ramazan AKÇALI

-Kalorifer Hizmetleri -Küçük Bakım onarım işleri

İbrahim ÖZTÜRK

Öğr.Görevlisi

3709

Hüseyin MESİR

-Kütüphane Hizmetleri

Kütüphane

Hüseyin MESİR

Bilg.İşletmeni

3709

İbrahim ÖZTÜRK

-Kütüphane Hizmetleri

Cem OKÇU

Bilg.İşletmeni

3709

Hüseyin MESİR

-Kütüphane Hizmetleri

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)