Bilimsel Araştırma Kurulu

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI DEĞERLENDİRME KURULU
UYGULAMA YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilecek her türlü bilimsel araştırma faaliyetlerinde uygulanacak çalışma esaslarını tanımlamak ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Değerlendirme Kurulunun görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge;

a) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve bağlı birimleri personeli ile öğrencileri tarafından planlanan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde uygulanması düşünülen her türlü araştırma faaliyetlerine;

b) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve bağlı birimleri personeli ile öğrencileri dışındaki kurum ve kişiler tarafından planlanan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde uygulanması düşünülen her türlü araştırma faaliyetlerine;

c) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Değerlendirme Kurulu’nu ilgilendiren değerlendirmelerde kullanılacak tanım ve yöntemlerin belirlenmesine, yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;

a)  Başkan: Kurul Başkanı’nı,

b)  Bilimsel Araştırma Faaliyet Planı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilmek istenen bilimsel faaliyetin kısa tanıtımını,

c)  Dekanlık: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığını,

ç)  Diğer Kurumlar: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütmek isteyen Yükseköğretim Kurumlarına bağlı tüm vakıf ve devlet üniversiteleri ile yurt içi ve yurt dışı kurum ve kişileri,

d) Kurul: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından  belirlenen  en  az  doktora/sanatta  yeterlilik  derecesine  sahip  en  az  beş öğretim elemanından oluşan kurulu,

e) Rektörlük: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni, ifade eder.

Kurulun Oluşumu

MADDE 5 – (1) Kurul, Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunca, kadrosu Eğitim Fakültesi’nde olan ve anılan Fakültede fiilen görev yapan en az doktora/sanatta yeterlilik derecesine sahip öğretim üyeleri arasından belirlenecek ve Rektörce görevlendirilecek 5 (beş) asıl, 2 (iki) yedek üyeden oluşur.

(2) Kurul üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan veya en az altı ay süreyle izinli olan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Üyeliği düşen ya da kendi isteğiyle üyelikten çekilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

Kurulun Görevleri

MADDE 6- (1) Kurul, Yönergenin 2’inci maddesinde belirtilen kapsam çerçevesinde iletilen bilimsel araştırma faaliyet planlarını Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde belirlenen ilkeler ve esaslar kapsamında inceler ve değerlendirme sonucunu Dekanlığa bildirir.

Kurulun toplantı usulü ve esasları

MADDE 7- (1) Kurulun ilk toplantısında yapılacak seçim ile Başkan belirlenir. Kurul, Başkanının yönetiminde ayda en az bir kere çağrı üzerine toplanır. Kurulun asil üyelerinin katılamayacağı toplantılarda yedek üyelere çağrı yapılır.

(2)  Kurul  5  (beş)  üye  ile  toplanır  ve  üyelerin  salt  çoğunluğu  ile  karar  verilir. Toplantıya mazeret veya herhangi bir sebeple katılamayan üyenin yerine yedek üye toplantıya katılır.

(3) Kurul üyelerinin herhangi birisi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan bilimsel araştırma faaliyet planı kurula iletildiği takdirde, faaliyeti gerçekleştirecek öğretim elemanının yerine yedek üyenin katılımı ile Kurul toplanır.

Başvuru ve Uygulama Esasları

MADDE 8 – (1) Kurula yapılan başvurularda aşağıdaki usul takip edilir;

a)  Başvurular uygulama yapılması planlanan tarihten en az iki hafta önce, başvuru formu kullanılarak (EK-1) bağlı bulundukları birimler aracılığıyla Dekanlığa yapılır.

b)  Bir veri toplama aracıyla ilgili olarak, aynı sınıf için aynı gün içerisinde sadece bir uygulama yapılabilir.

c)  Herhangi  bir  sınıf  düzeyinde  aynı  gün  içerisinde  birden  fazla  çalışma  için  veri toplanmasına ilişkin karar Bölüm Başkanına aittir.

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 9 – (1) Kurulun çalışma usul ve esasları aşağıdaki gibidir;

a)  Bilimsel Araştırma Faaliyeti planları Dekanlık aracılığıyla kurula iletilir. Kurul her bir bilimsel araştırma planını inceler, değerlendirmesini, Değerlendirme Formu (Ek-2) ile birlikte yazılı olarak Dekanlığa iletir.

b) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve bağlı birimleri personeli ile öğrencileri tarafından planlanan bilimsel araştırma faaliyetleri için akademik ve idari personel ile öğrenciler, başvurularını bağlı bulundukları anabilim dalı,  bölüm, enstitü aracılığıyla yaparlar.

c)  2.  maddenin  a  ve  b  bentleri  dışında  kalan  kurum  ve  kişiler  bilimsel  araştırma faaliyetleri başvurularını bağlı bulundukları kurum vasıtasıyla yaparlar.

Değerlendirme Kriterleri

MADDE 10 – (1) Kurula yapılan başvuruların değerlendirilmesinde; araştırmanın amacı, modeli, veri toplama araçları, hedef kitlesi, uygulama zamanı, uygulama şekli, veri toplama aracının kim tarafından uygulanacağı ve gönüllülük ilkeleri dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

Ekler

Bilimsel Araştırma Faaliyet Planı Başvuru Formu.docx
Bilimsel Araştırma Faaliyet Planı Değerlendirme Formu.doc