Azami Öğretim Süresini Aşan ve Ek Sınav Hakkı Tanınan Öğrencilerin Dikkatine

.

06.10.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar gereği; azami öğrenim süresi (7 Yıl) sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için Fakültemiz son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları (FF-FD-YS-DS harf notlu) ve almadıkları bütün dersler için 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları halinde iki ek sınav hakkı tanınmıştır. Başvuru yapacak öğrencilerin ekteki başvuru dilekçesini doldurarak imzalandıktan sonra e-posta ile egitim@comu.edu.tr adresine göndermeleri ya da Eğitim Fakültesi evrak kayıt bürosuna ulaştırmaları gerekmektedir. Sınav tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası Uygulama İlkeleri

Bu uygulama ilkeleri; 6569 Sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) fıkrası ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda azami öğrenim sürelerini dolduran öğrencilere ilişkin yapılacak işlemleri kapsar.

(1) Öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarının azami öğrenim süresi dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarının azami öğrenim süresi yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarının azami öğrenim süresi sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarının azami öğrenim süresi dokuz yıldır. Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın belirtilen sürelerde öğrenimlerini tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.

(3) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili birim yönetim kurulu ve Üniversite Senatosu Kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(4) Birinci maddede belirtilen azami süreler sonunda öğrenimlerini tamamlayamayanlar için aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim programından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları (başarı notu FD-FF-YS olanlar) bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olabilmesi için başarması gereken toplam ders sayısını, beşe indiremeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

b) İki ek sınav hakkı sonucunda, mezun olabilmesi için başarması gereken toplam ders sayısı en fazla beş olan öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

c) İki ek sınav hakkını kullanmadan mezun olabilmesi için başarması gereken ders sayısı en fazla beş olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Ek süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

d) İki ek sınav hakkını kullanmadan mezun olabilmesi için başarması gereken ders sayısı bir olan öğrencilere sınırsız başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı verilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenciler, sınava girdiği ders başına katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılan sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve üniversite ile ilişikleri kesilir.

e) Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde, başarılı sayılabilmeleri için gerekli 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan son dönem öğrencilerine, genel akademik ortalamalarını yükseltmek ve mezun olmak üzere seçtikleri derslerden sınırsız sınav hakkı verilir. Öğrenci; hangi dersten sınava gireceğini belirten dilekçesini, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyılın yarıyıl sonu sınav döneminden en geç iki hafta önce ilgili birime verir.

 

(5) Yabancı dil hazırlık eğitimi ile ilgili aşağıdaki hükümler uygulanır:

Hazırlık sınıflarında azami süre iki yıldır. Azami süreler sonunda başarılı olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir. Bu öğrencilerden derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde yıl içi ve yılsonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için üniversite ile ilişiği kesilenlere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavlar sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaran öğrencilerin kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler sınavlara girdiği sürelerde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

(6) İki ek sınav hakkı uygulanmasında;

1. Azami süresini güz yarıyılı sonunda tamamlayan öğrenciler, güz yarıyılı bütünleme Sınavları sonunda, bahar yarıyılı sonunda tamamlayanlar ise bahar yarıyılı bütünleme sınavları sonunda akademik birimler tarafından belirlenen tarihlerde iki ek sınav haklarını kullanabilirler. Sınav tarihi, yer ve saati ilgili birimlerce belirlenir ve ilan edilir.

2. Sınav haklarını kullanmak isteyen öğrencilerin akademik birimlerce belirlenen başvuru tarihlerinde ilgili birimlere dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

3. Ek Sınavdan başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 50 puan alınması gerekir. Sınavda alınan not, o dersin harf notu yerine geçer.

4. Ek süre hakkı olan öğrenciler, ilgili dönemlerde katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler.

 

 

 

5. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınavına gireceği dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak kat sayısının öğrencinin katkı payı/öğrenim ücreti ile çarpılması sonucu bulunacak katkı payı/öğrenim ücretini belirtilen tarihlerde ödeyerek ders kaydı yapmaları gerekir.

6. Ek sınav ile ilgili duyurular, akademik birimlerin web sayfasında ilan edilir.

7. (4.) ve (5.) maddeler kapsamında ilişiği kesilecek durumda olan öğrencilere ilişkin karar alma yetkisi ilgili Yönetim Kurulundadır.

8. Gerekli hallerde 2547 sayılı kanunun 44. Maddesi çerçevesinde ilgili birim Yönetim Kurulları yetkilidir.

 

 

 

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

Ekler

Ek Sınav Dilekçesi .doc

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)