2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı “Öğretmenlik Uygulaması II” ve “Okullarda RPD Uygulamaları II” Dersleri

.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
2022-2023 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI
“ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II” ve “OKULLARDA RPD UYGULAMALARI II” DERSLERİ UYGULAMA İLKELERİ


            Bu ilkelerin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı birimlerin diploma programlarına kayıtlı olup, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında başka bir üniversitenin aynı düzeydeki diploma programından “Öğretmenlik Uygulaması II” ve “Okullarda RPD Uygulamaları II” derslerini almak isteyen lisans düzeyindeki öğrenciler ile başka bir üniversitenin öğrencisi iken Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı birimlerin aynı düzeydeki diploma programlarından söz konusu dersleri almak isteyen öğrencilerin, öğrencilik koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

        Bu ilkeler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22 Şubat 2023 tarihli “Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar ll” başlıklı duyuru ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ortak Hükümler

     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi iken başka bir üniversitenin aynı düzeydeki programından “Öğretmenlik Uygulaması II” veya “Okullarda RPD Uygulamaları II” derslerini almak isteyen öğrencilerimiz veya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinden anılan dersleri almak isteyen bir başka üniversitenin öğrencileri aşağıdaki ortak hükümlere tabidir.

a) Bir öğrenci bu hakkını sadece 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için kullanabilir.

b) Öğrencinin bu kapsamda geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

c) Bu kapsamda ders alan öğrenci eğitim aldığı üniversitenin yönetmelikleri ile anılan derslerle ilgili her türlü yönetmelik/yönerge hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin
Başka Bir Üniversitenin Eşdeğer Programlarından
“Öğretmenlik Uygulaması II” veya “Okullarda RPD Uygulamaları II” Derslerini Almalarına Yönelik Usul ve Esaslar


            Fakültemiz öğrencileri, öğrencilik statüleri devam etmek kaydıyla, başka bir üniversitenin eşdeğer programından, istemeleri ve kabul edilmeleri halinde “Öğretmenlik Uygulaması II” veya “Okullarda RPD Uygulamaları II” derslerini alabilirler.

Fakültemiz dördüncü sınıf öğrencilerinin başka üniversiteden “Öğretmenlik Uygulaması II” veya “Okullarda RPD Uygulamaları II” derslerini alabilmelerinin koşulları şunlardır:


a) Başka bir üniversitenin eşdeğer programından “Öğretmenlik Uygulaması II” veya “Okullarda RPD Uygulamaları II” derslerini almak isteyen Fakültemiz öğrencisinin, giden öğrenci formunu doldurarak  01 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir. Öğrenci aynı zamanda Öğretmenlik Uygulaması II dersini almak istediği Üniversiteye de mutlaka başvuru yapmalıdır.

Giden Öğrenci Formu Link:​ https://forms.gle/a7PRCFWu4K4gCHRb8

b) Yapılan başvuru, ilgili bölüm tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

c) Fakültemiz yönetim kurulu, bölümlerden gelecek olan bu içerikteki başvuruları değerlendirir ve başvurunun kabulü veya reddine karar verir. Kabulü halinde, başvuru sahibi bu haktan yararlanabilir.

d) Öğrenci, gitmek istediği programın ilgili yarıyılında yer alan ve eşdeğer olarak kabul edilen “Öğretmenlik Uygulaması II” veya “Okullarda RPD Uygulamaları II” derslerini almakla ve gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

e) Öğrencinin, bu derslere müracaat edebilmesi için, kayıtlı olduğu programın dördüncü sınıfında olması ve genel not ortalamasını (GNO) sağlaması gerekmektedir.

f) Bu kapsamda öğrencilik talebinde bulunan öğrenci, sadece Öğretmenlik Uygulaması II veya Okullarda RPD Uygulamaları II dersini alabilir.

g) Başka bir üniversiteden alınan Öğretmenlik Uygulaması II veya Okullarda RPD Uygulamaları II derslerine ilişkin başarı notları, ilgili üniversite birimleri tarafından belirlenen notlardır.

h) Diğer üniversitelerin eşdeğer programlarından Öğretmenlik Uygulaması II veya Okullarda RPD Uygulamaları II derslerini alacak öğrenciler, bu dersleri 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı dışındaki yarıyıllarda veya yaz okulunda alamazlar.

ı) Başka bir üniversitenin eşdeğer programına katılacak öğrenciler ilgili üniversitenin alacağı kararlara uymak durumundadır.


Başka Bir Üniversitenin Eşdeğer Programına Kayıtlı Öğrencilerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Eşdeğer Programlarından “Öğretmenlik Uygulaması II” veya “Okullarda RPD Uygulamaları II” Derslerini Almaları

            Başka bir üniversitenin Eğitim Fakültesi öğrencileri, talep etmeleri halinde Fakültemiz eşdeğer programlarından “Öğretmenlik Uygulaması II” veya “Okullarda RPD Uygulamaları II” derslerini alabilirler.

Fakültemiz eşdeğer programlarından Öğretmenlik Uygulaması II veya Okullarda RPD Uygulamaları II derslerini alabilmelerinin koşulları şunlardır:

a) Fakültemizden belirtilen dersleri almak isteyen başka bir üniversitenin öğrencisi gelen öğrenci formunu doldurarak başvurusunu 03 Mart 2023 tarihine kadar yapmak durumundadır. Öğrencinin “Öğretmenlik Uygulaması II” veya “Okullarda RPD Uygulamaları II” derslerinin kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm başkanlığının görüşü de değerlendirmeye alınmak suretiyle Fakültemiz yönetim kurulu tarafından karar verilir. Başvurusu kabul edilen öğrenci kendi üniversitesindeki mevzuata uygun olan olumlu kararını, kimlik fotokopisini ve öğrenci belgesini dilekçesine ekleyerek, 08 Mart 2023 tarihine kadar Fakültemiz Dekanlığına iletmesi gereklidir.

Gelen Öğrenci Formu Link:​ https://forms.gle/BQb3kcxRdKmbNCS86

b) Gelen öğrenciler, Üniversitemizin diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

c) Öğrencinin Fakültemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde, Milli Eğitim Bakanlığının konuyla ilgili yönergesi ve Üniversitemiz Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

d) Öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu; Fakültemiz Dekanlığınca ilgili yükseköğretim kurumu eşdeğeri makama yazılı olarak gönderilir.

e) Fakültemize gelen öğrenciler ilgili programda yer alan Öğretmenlik Uygulaması II gruplarına entegre edilir ve gelen öğrenci dersin yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur.

Hüküm Bulunmayan Haller

  1. Bu ilkelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, senato kararları ve ilgili kurul kararları uygulanır.
  2. YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınması olası yeni kararlar çerçevesinde bu ilkelerde değişikliğe gidilebilir.

 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)