2016 Yılında Fakültemiz Bütçesinden Öğretim Elemanlarına Verilecek Destekler

2016 yılında Fakültemiz bütçesinden öğretim elemanlarına verilecek destekler ile ilgili yönetim kurulu kararı aşağıdadır. Tüm öğretim elemanlarına duyurulur.

Karar: Üniversite Bütçesinden destek almak suretiyle Yurtdışında Uluslararası Kongre. Konferans, Sempozyum, Panel vb. diğer bilimsel toplantılara katılacak olan öğretim elemanlarımıza verilecek destek, Bütçe Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile verilen tutan aşmaması şartıyla aşağıda belirtilen tavan limitlerin ve esasların, 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

1-Tebliğ, poster, ve benzeri gibi akademik faaliyetti Katılımlar için:

a)Birinci Grup Ülkeleri: (4.000 TL) Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya, Malezya, Filipinler, Papua Yeni Gine, Amerika Kıtası, Çin, Kuzey ve Güney Kore, Hindistan, Pakistan, Vietnam, Tayland, Nepal, Tayvan, Kamboçya, Mynmar ve yalan ülkeler.

b)İkinci Grup Ülkeleri: (3.150 TL) Rusya ve komşusu ülkeler (Ukrayna, Belarus, Litvanya, Estonya, Finlandiya, Moğolistan ve yakın ülkeler.)

c)Üçüncü Grup Ülkeleri: (2.250 TL) Afrika Kıtası, Balkan ülkeleri dışındaki Avrupa ülkeleri, Diğer Asya Ülkeleri (İran, Afganistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri ve yakın ülkeler.

d)Dördüncü Grup Ülkeleri: (1.500 TL) Balkan Ülkeleri (Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan), Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus, Libya, İsrail, Macaristan, Moldova, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, Suriye, Güney Kıbrıs ve yakın ülkeler.

2-Katılımcıların hak ettiği harcırah tutan birinci maddede belirtilmiş olan tavan limitlerinden az ise mevcut tutar ödenir, tavan limitten fazla ise belirtilmiş tavan tutar kadar ödeme yapılır.

3-Öğretim elemanlarına ulusal ve uluslararası alanda olmak üzere 1 yılda en fazla 2 (iki) kez (üst yönetici ve yardımcıları hariç) destek verilir.

4-Rektörlükçe görevlendirilen (Üniversitemiz veya Türkiye’yi temsilen) öğretim üyelerine yukarıdaki ücret sınırlamaları dikkate alınmadan destek verilebilir.

5-Toplantıya aynı tebliğ ile katılım halinde, söz konusu katılımcılar için sağlanabilecek destek ilgili birimin yönetim kurulunca bölüştürülür.

6-Eğitim-öğretim dönemine rastlayan seyahatlerde aksayan derslerin nasıl telafi edileceği veya kimler tarafından üstlenileceği hususu başvurularda açıkça belirtilir.

7-Destekli katılımlarda Fakülte ve Yüksekokullar kendi bütçe ödeneklerini göz önünde bulundurarak talepleri değerlendirecek ve ödeneği olmayan evraklar ile ilgili olarak Rektörlükten ödenmesini talep etmeyeceklerdir.

8-Görevlendirmelerle ilgili özel durumlar Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulları tarafından karara bağlanır.

9-Harcama birimleri, katılımcılara ait yolluk bildirimi, harcama talimatı belgesi veya görevlendirme yazısı, katılım belgesi, bildiri özeti, konaklama faturası ve varsa biletin aslım yoksa da elektronik uçak biletini, ihtiyaç halinde de biniş kartlarım ödeme emri belgesine ekleyeceklerdir.

10-Elektronik yolcu biletlerinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur:

-Düzenleyenin adı-soyadı/unvan, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi, VKN/TCKN, Yolcunun adı-soyadı, Elektronik bilet numarası, Düzenlenme tarihi, Seyahat tarihi, ödeme tarihi, Tutar, Katma Değer Vergisi. Uçak biletlerinin asıllarının bulunmadığı hallerde 334 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen elektronik uçak bileti düzenlemeye yetkili şirketler tarafından yukarıdaki bilgileri içeren ve fatura yerine geçen “Elektronik Yolcu Bileti”ni ibraz etmeleri gereklidir.

Elektronik yolcu biletlerinde söz konusu tebliği hükümlerinde yer alan bilgilerin yer alması yanında mutlaka “fatura yerine geçer” ibaresi bulunması gerekmektedir.